معاونت آموزشي جهاد‌دانشگاهي واحد همدان با پشتوانه 36سال تجربه علمي و عملي و با برخورداري از ظرفيت‌هاي متنوع و به روز، قادر به ارائه خدمات آموزشي به عموم شهروندان و تأمين نيازهاي آموزشي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي‌در سطح استان و منطقه مي‌باشد. آموزش‌های جهاددانشگاهی واحد همدان با هدف توسعه منابع‌انسانی و متناسب‌سازی قابلیت‌های تخصصی افراد با نيازهاي تخصصي‌كشور بنیان نهاده شده تا در سایه آن کارآیی‌های لازم برای پذیرش و ایفای موثر وظایف اجتماعی و شغلی کسب گردد. محورها و زمینه‌های اصلی آموزش در جهاددانشگاهی واحد همدان عبارتند از:

- آموزش‌های‌ تخصصي كوتاه مدت (فراگيران آزاد و فراگيران دستگاه‌هاي اجرايي)

- آموزش‌ عالی( کارشناسی و كارداني)

- آموزش عالی علمی- کاربردی ( کارشناسی و كارداني)