کمک پرستاری(بهیاری یکساله)


امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در قالب كمك پرستاری نموده اند.
در کشور ایران نیز با توجه به نیاز مبرم به وجود نیروهای کمکی در کادر پرستاری و به منظور پوشش دادن بخشی از شرح وظایف پرستاران که قابل واگذاری به نیروهای کمکی می باشد،ضوابط و برنامه دوره آموزشی کمک پرستاری (بهیاری یكساله) از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و تصویب گردیده و از سوی جهاد دانشگاهی اجرا می گردد.
این دوره مهارتی از سه بخش آموزش نظری، عملی و بالینی تشكیل شده و منتج به ارائه گواهی نامه کمک پرستاری (بهیاری یكساله) به فراگیران خواهد شد. کمک پرستاران با گذراندن این دوره آموزشی تحت نظارت پرستاران اقدامات ایمن و موثر را مطابق با شرح وظایف مصوب کمک پرستاری برای بیماران بستری یا سرپایی انجام می دهند.

 

 

 

الف) مشخصات دوره:


نام دوره: كمك پرستاری(بهیاری یكساله)

طول دوره:

 

شروع دوره ها:


نیمه دوم شهریور ماه

توضیحات:


1- در دوره عملی کارآموزان باید با لباس های متحدالشکل حضور یابند.
2- هزینه لباس فرم و کتب آموزشی بعهده فراگیر است.
3- آزمون به شکل متمرکز در پایان دوره تئوری اجرا خواهد شد که موفقیت در آزمون شرط ورود به مرحله کارآموزی می باشد.
4- در صورت عدم موفقیت فراگیر در آزمون، وی حداکثر یک بار دیگر مجاز به شرکت در آزمون میباشد.

ب) شرایط فراگیران :


تمامی دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم كامل متوسطه (تمامی رشته ها : فنی حرفه ای یا كاردانش) مجاز به شركت در دوره می باشند.

‌پ) قابلیت اشتغال:


فراگیران پس از اتمام دوره ،قابلیت استخدام در طرح جذب 10,000 نیروی بهیاری یکساله(کمک پرستاری) را خواهند داشت اما در عین حال جهاد دانشگاهی هیچ تعهدی برای استخدام دانش آموختگان ندارد.